مرجان‌های دریایی
مرجان‌های دریایی

هرچند بعضی از مرجانها قادر هستند پلانکتون ها و ماهی های کوچک را با استفاده از سلول‌های گزنده ی روی شاخک ‌های خود شکار کنند.

مرجان ها چه موجوداتی هستند؟

مرجانها جزء بی مهرگان دریایی اند. این موجودات زنده ی دریایی از شاخه ی کیسه تنان هستند. مرجانها جزء خویشاوندهای شقایق های دریایی به حساب می‌آیند. در حدود ۶ هزار گونه ی مختلف مرجان و شقایق دریایی وجود دارد. آن ها به صورت کلونی زندگی می‌کنند که این کلونی ها از پولیپ های یکسان و همانند تشکیل شده است. هر جانور مرجانی دارای پولیپ می باشد. قطر و ارتفاع هر پولیپ به ترتیب چند میلی متر و چند سانتی متر است.


مرجان ها چه موجوداتی هستند؟

بدن این جانوران از مایع پر شده است و شکل ثابت ندارد و با توجه به شرایط تغییر شکل می دهد. دور تا دور دهان آنها زائده های نیش داری (شاخک ها) وجود دارد که برای شکار جانورانی به کار می رود که در آب از کنار در حال گذر هستند. پولیپ ها از آهک اسکلت محکمی در اطراف خود می سازند که شکل ظاهری آن ها شبیه به جام است که حتی پس از مرگ مرجان نیز این اسکلت باقی می ماند.

نحوه ی زندگی، تغذیه و رژیم غذایی در مرجان ها

اگر در روز به مرجان ها نگاه کنیم بیش تر آن ها به شکل مرده به نظر می‌رسند، زیرا پول اغلب پولیپ ها در طول روز خود را در جام شان پنهان می کنند تا از آسیب دیدن آن ها جلوگیری شود و شاخک های خود را تنها در شب برای گرفتن غذا دراز می‌کنند. بیش تر مرجان ها انرژی و مواد غذایی خود را از داینوفلاژله ها (تاژکداران چرخان) که در داخل حفرات ریز پیکر مرجانها زندگی می کنند، به دست می‌آورند. هرچند بعضی از مرجانها قادر هستند پلانکتون ها و ماهی های کوچک را با استفاده از سلول‌های گزنده ی روی شاخک ‌های خود شکار کنند.